Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite: www.overtheweb.nl en www.overtheweb.amsterdam

Gebruik van de internetsite

Alle gegevens en informatie op de internetsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de internetsite de uiterste zorg wordt besteed, kan Over The Web B.V. niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Over The Web B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van aan Over The Web B.V. gelieerde rechtspersonen.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Over The Web B.V. verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Over The Web B.V. aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van de website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Over The Web B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een kopie van deze voorwaarden wordt op verzoek verstrekt.